చెలి….

చెలి….

నా ఊహల సుందరి…
నా సరిగమల సంగీతం…
నా మది స్వప్నం…

నీ మాటతీరు స్వచ్ఛం…
నీ నడవడిక ఆదర్శం…
నీ అంతఃసౌందర్యం సుగుణం…

నీ ఊహాలోకానికి నేనో రాజునై…
నువ్వు నన్ను చేయిపట్టి నడిపించే రాణివై…
మన స్వప్నానికై బాటలువేద్దాం…

– నారాయణ

Related Posts