చెప్పుడు మాటలు వినవద్దు

చెప్పుడు మాటలు వినవద్దు

ఒకడు : చెప్పుడు మాటలు వినవద్దు

మరొకడు : ఏంటి! నే విన్లా!

– రమణ బొమ్మకంటి

Related Posts