చెప్పుడు మాటలు

చెప్పుడు మాటలు

చెప్పుడు మాటలు

నీ గురించి ఒకరికి మంచి అని చేరే లోపు
నీ గురించి వంద మందికి చెడు గా చేరటమే చెప్పుడు మాటలు.

– సూర్యాక్షరాలు

అన్న Previous post అన్న
కిల్లర్ Next post కిల్లర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *