చెప్పుడు మాటలు

చెప్పుడు మాటలు

నీ గురించి ఒకరికి మంచి అని చేరే లోపు
నీ గురించి వంద మందికి చెడు గా చేరటమే చెప్పుడు మాటలు.

– సూర్యాక్షరాలు

Related Posts