చెరగని చిరునవ్వు సాక్షిగా

చెరగని చిరునవ్వు సాక్షిగా

ఓ మానవా..!
పసిపాప వయస్సు చూడని మానవమృగమా…

కామవాంఛ నెత్తికెక్కిన కామమృగమా…

వావివరుసలెరుగని క్రూరమృగమా…

అవనివంటి అతివ ఆగ్రహపు చెరగని చిరునవ్వు సాక్షిగా మృగాళ్ల మరణశాసనం రాయును తస్మాత్ జాగ్రత్త….!!

– సూర్యాక్షరాలు

Related Posts