చెవుల కింపు

చెవుల కింపు

చెవుల కింపు

చెప్పుడు మాటలు
చెవులకింపు
మనసుకి ఉల్లాసం
మంచి చెడు ఆలోచించ నీయదు
మనకి నష్టమేమో అన్న

ఆలోచన రానీయదు
అవతలి వారిక్కూడా
అత్యుత్సాహం
చివరికి మనం
బలై పోతే గాని
తెలియదు దాని ఫలితం
అదండి చెప్పుడు మాటలు
తెచ్చే చెడు ఫలితం

– మోటూరి శాంతకుమారి

వాస్తవాలు తెలుసుకో Previous post వాస్తవాలు తెలుసుకో
ప్రమాదకరమైనవి ఈ మాటలు Next post ప్రమాదకరమైనవి ఈ మాటలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close