చిగురాశ

చిగురాశ

నిరాశల నిలయమైన నా జీవితంలో చిగురాశ లా చేరావు

మురిపించావు

మైమరిపించావు

మధ్యలో నా ఆశల అల్లికను తుంచేసి

జీవితాన్ని ఎడారిలో మోడులా చేసి చేజారిపోయావు..

– మహిధర్

Related Posts