చిలుకోరిక

చిలుకోరిక

ఏల ఇది చిన్నా పంజరాన ?
చిలుక నిను జూచి పక‌ పకా నగ!
ఎందుకీ విపరీత ధోరణి
జగమెరిగిన సత్యమే కదా!

సెల్ ఫోన్ చేత పట్టిన బానిసలు
మీరు, దానికై సంకేతాలు ఏలా!
హాయి నుండు ప్రాణాన్ని,కాలాన్ని
అన్యాయం గా బంధించి ఇది మీకు

ఆనందమా? ఎంత వింత అందుకే
పక్షి కూడా పక పక నగలేక నిను
గాంచి, నిర్ఘాంతపోయె, వద్దు కన్నా!
ఎదగాలి రా నాన్నా, నువ్వు జీవితాన

హాయిగా విహంగము వోలె
స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చ
చదవాలి జగమంతా, నేర్చుకో
వలసినది ఎంతో మేలు నీకు !!;

తప్పటగులు వద్దు,తప్పులకు
బానిస. కావద్దు నా బంగారు!!!

– కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *