చిత్ర పద్యం

చిత్ర పద్యం

ఏడుగడగ తనను ఏలెడి నాథుడు
ఎడముకాగ బెదరి ఏడ్పు నాపి
ధైర్యమూని.తిరిగి దరిచేరు నాశతో
ఎదురు చూచుచుండె ఏలుననుచు

– కోట

Related Posts