దారి

దారి

దారి

ఆనందం పంచుతుంటే మనిషితనం పెరుగుతుంది
సంతాపంలో పాలుపంచుకుంటే
భారమేదో తగ్గుతుంది

అడుగంటూ వేస్తే అడుగంటిన ఆశ మొలకెత్తుతుంది
కష్టాల నదిలోకి దిగితే లోతేదో తెలుస్తుంది
స్థితప్రజ్ఞత తెడ్డేదో దొరుకుతుంది

దృష్టే పెట్టావా దారే దొరకొచ్చు
నీపై నీకు నమ్మకం కలగొచ్చు
కలనిజమయ్యే కాలం రావొచ్చు

 

-సి.యస్.రాంబాబు

నీ ప్రేమ మైకం Previous post నీ ప్రేమ మైకం
వలయం Next post వలయం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close