దారి

దారి

అదృష్టం కు నా అడ్రెస్ తెలియదు
దరిద్రం దారి మర్చిపోదు..

– శ్రావణ్

Related Posts