దమ్ము

నా ప్రేమంతా నీకు పంచాలని ఉంది
తట్టుకునే దమ్ము నీలో ఉందా …?

 

– చైతన్య

Related Posts