దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

తెలుగు భాష లో కమ్మదనం
తెలుగు భాష లో తియ్యదనం
తెలుగు భాష గురించి తెలుసు కోవడం గొప్పతనం
ప్రబంధాలు కలిగిన భాష తెలుగు
ప్రయోగాలు ఉన్న భాష తెలుగు
తెలుగు వారి సంస్కృతి వెలుగు నిచ్చే భాష తెలుగు
స్పష్టత శ్రావ్యత కలిగిన మధురిమల భాష,
అందమైన అలంకార ఛందస్సు తో

చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే తెలుగు భాష
శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు ” దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స”

అని పొగిడిన నా తెలుగు భాష
నన్నయ్య కలం నుంచి జాలువారిన కుసుమం నా తెలుగు భాష
గిడుగు వారి వల్ల, దేశ భాష లేని యున్న మేటిభాష
అయింది నా తెలుగు భాష
తెలుగు భాష గురించి ఎన్ని కవితలు వ్రాసిన చాలునా..!
తెలుగు భాష నిలవాలి కలకాలం…..

సాహు సంధ్య

మకరందమై భాసిల్లే నా తెలుగు భాష Previous post మకరందమై భాసిల్లే నా తెలుగు భాష
మాతృభాషను ప్రేమించండి Next post మాతృభాషను ప్రేమించండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close