దేవత

దేవత

కాటుక చీకటి రాత్రిలో
నీ నాయనలలో మెరిసే కాంతి
నాలో ఓ కొత్త అనుభూతి
నీకు చెప్పాలని నీతో ఉండాలని
ఆరాధిస్తూ నిన్ను అన్వేషిస్తూ
ఎదురు చూస్తున్న నీ కోసం పరితపిస్తున్న
నా కన్నుల్లో కలవై నా గుండెల్లో దేవతవై
నాతో నువ్వు ఉంటావని ఆశిస్తున్నా….

– శివరాం శంకర్ నాయుడు

Related Posts