దేవత

దేవత

ఆ చీకటి
దేవత ఎవరో

నీ రూపాన్ని
నా కన్నులకు తోడిగింది

కన్నులు
మూస్తే చాలు
కలలో కరుణిస్తావు…

– చిన్ను శ్రీ

Related Posts