దేవత

దేవత

దేవత

కడుపులోని పాప
పుడమిపై అడుగిడి,
అమ్మాయిగా పెరిగి,
అన్ని చదువులు చదవి
ఆపైన నవయవ్వనిగా
మారి కళ్యాణ ఘడియలో
భర్తదరికి చేరి ఆపై పిల్లలకు
జన్మనిచ్చి,
ఆ జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లల బాగోగులు చూసి వారిని పెంచి పెద్ద చేసి, భర్త ఒడిలో అవతారం చాలించే దేవతే
మహిళ. అలా మాతృ మూర్తిగా మారిన అమ్మకు
శతకోటి నమస్కారాలు.

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

అంతులేని Previous post అంతులేని
తళుక్కుమన్న జ్ఞాపకం Next post తళుక్కుమన్న జ్ఞాపకం

One thought on “దేవత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close