దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు

దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు.

దేవుని కోసం గుడికి వెళతాం.
దేవుణ్ణి కోరికలెన్నో కోరేస్తాం.
అన్ని పూజలు కూడా చేసేస్తాం.
ప్రసాదాలు అందరికీ పంచేస్తాం.
దేవుడు గుడిలోనే ఉన్నాడా?
దేవుడు అన్ని చోట్లా ఉన్నాడు.
మంచి మనిషి హృదయంలో,
ప్రజాసేవ చేసేవారి అలోచనలో,
ప్రతి రచయిత సిరా చుక్కలో, ఆ చిన్నపిల్లల చిరునవ్వులో,
మన పెద్దవారి ఆశీర్వాదంలో,
నీలో,నాలో కూడా ఉన్నాడు.
ఆ విషయాన్ని గ్రహించాలండీ.
అప్పుడు తప్పులసలే జరగవు.

దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు.

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *