ధృడ సంకల్పం

ధృడ సంకల్పం

దృష్టి పెట్టాలి… దృష్టి పెట్టాలి…
నీ గమ్యం మీద దృష్టి పెట్టాలి
పడాలి… పడాలి… ఆరాటపడాలి
పెట్టాలి… పెట్టాలి… దృష్టి పెట్టాలి
ఉండాలి… ఉండాలి… దృడ సంకల్పం ఉండాలి
దృడ సంకల్పంతో సాధించాలి అనుకుంటే
నీ గమ్యానికి బాటలు వేయడానికి నీలో

ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యంగా మారుతుంది…
నువ్వు చేరాలనుకుంటున్న గమ్యానికి

ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా , ఎన్ని

అవమానాలు జరిగినా వాటిని తట్టుకుంటూ ముందుకు అడుగు వేస్తేనే
మన గమ్యం మెట్టుని ఎక్కగలం…
మన విజయానికి బాటలు వేసే వాళ్ళను

చివరి వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు…
మన పక్కనే ఉండి మన నాశనాన్ని కోరుకునే

వాళ్ళని మనం గుర్తించలేకపోవచ్చు కానీ ,
వాళ్ళు పెట్టే ప్రతి పరీక్షను దాటి విజయం

దగ్గర నిలబడితే ఆ ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది…
ఒక్కసారి దృడ సంకల్పంతో మన విజయానికి బాటలు

వేసుకుంటే ఆత్మవిశ్వాసమే మన ధైర్యంగా

నిలిచి విజయం చివరి మెట్టు ఎక్కగలుగుతాం…
దృడ సంకల్పంతో ఏదైనా సాధించగలమనే ధైర్యంతో ముందుకి సాగాలి…
సాగాలి… సాగాలి… ముందుకి సాగాలి…

 

-మాధవి కాళ్ల

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *