ఎదురీత

ఎదురీత

ఏ సమస్యకైన ఎదురీత తప్పదు
పారిపోకు పిరికి పంద వోలె
మనసు తలచినట్లు మౌనంగ పోరాడు
నీకు జయము కలుగు నిశ్చయముగ

– కోట

Related Posts