ఎదురుచూపులు

ఎదురుచూపులు

కనుకొలనులోనుండి జాలువారుతున్న కన్నీటికేం తెలుసు! తాను ఇకరాడని….

అలిసిసొలసినమనస్సుకేం తెలుసు తనను వాడేసుకున్నాడని….

అయినా ఎదురుసూపులు ఎదో ఓమూలఆశ తాను వస్తాడని…..

ఆశా, నిరాశలో ముప్పై వసంతాలు ముగిసినా ఎదో ఆశా తాను….వస్తాడని….

కాలం కరుగుతున్నా, కన్నీటిలో తడిసిముద్దవుతున్నా తానంటే ఎందుకో ఆపేక్షా…..

ప్రేమ అనే ముసుగులో వంచించబడ్డానని తెలిసినా ఏదో మిణుకు మిణుకుమంటున్న ఆశా…..

కాలం కరుగుతున్నా కన్నేళ్ళుఇంకి చారలు కడుతున్నా..
చకోరపక్షిలా ఎదురుచూస్తూనే ఉంటా….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *