ఈ చీకటి రాత్రులు

ఈ చీకటి రాత్రులు

కష్టాల కడలిలో…
కన్నీటి అలల మధ్య….
కాలంలో కలిసి పోని కొన్ని గుర్తులు
ఈ చీకటి రాత్రులు ..

– మల్లి ఎస్ చౌదరి 

Related Posts