ఎలా చెప్పను?

ఎలా చెప్పను

ఎలా చెప్పను?

రాత్రంటే చీకటిని భయపడతావే
రాత్రి అడిగింది
నీకు కలల ప్రపంచం పరిచయం చేసి
కమ్మటి నిదురనిచ్చి
ఉదయానికి సిద్ధం చేసేది నేనేనుగా
గడుసుగా అడిగింది!
కలలు పీడకలలవుతాయని
నిశ్శబ్దం నీడలో నిజాలు నిలదీస్తుంటే
నిదురరాని కనులు
నిలకడ లేని మనసు
రేపటి పోరాటానికి జంకుతున్నాయని ఎలా చెప్పను!

– సి.యస్.రాంబాబు

రైతును జైల్లో పెట్టాలి Previous post రైతును జైల్లో పెట్టాలి
హాస్టల్ లో పిశాచి ఎపిసోడ్ 5 Next post హాస్టల్ లో పిశాచి ఎపిసోడ్ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *