ఏం సంపాదించావ్?

ఏం సంపాదించావ్?

ఏం సంపాదించావ్ రా ఇన్నాళ్లు…?

నేను పోతే మొయ్యడానికి నలుగురు మనుషులు
నన్ను చూడ్డానికి వొచ్చిన ఎంతో మంది జనాలు..

– శ్రవణ్ నాని

Related Posts