ఎన్నికలు

ఎన్నికలు

ఎన్ని ఎన్ని కలల రూపమెన్నికలు
ప్రజాస్వామ్య రథపు బండి చక్రాలు
రాళ్ళ మీద రాయించిన రాతి శాసనాలు
ప్రజా చేతి రాతాయే ఎన్నికలే-కలాలు
అందరికధికారమన్నరు రాజ్యాంగపు రచయితలు
కొందరికే దక్కవట్టె ఖరీదయ్యి ప్రజలు
కూటికోసమాటలాడు సర్కస్ లో వానరాలు
పైసాశకు అమ్ముకుంటరు భవిషత్తును నరులు
గొర్రెకన్ని ఉచితాలే ఇచ్చేముందు బలులు
ఉచితాలకు బలి అయ్యి ఓట్లేస్తరు జనాలు

ఐదేండ్ల పంట యిది వేయాలీ నాట్లు
తలా ఒకటిగా వేసే విత్తనాలె ఓట్లు
ఓట్లు పుచ్చిపోతాయి తీసుకుంటె నోట్లు
పంటకు పురుగే పట్టును, మందుకవును కోట్లు
మోయకెవని జెండాలు కొట్టకు ను జేజేలు
ఒడ్డవతల దాటగానె మందమే అందరి తోళ్లు
కులమతాలు పక్కకెట్టు చూడకు ఏ జెండాలు
గెలిచినా నీ గోడినెటోనికి పెట్టు కోటి దండాలు

– “శ్రీ” రాత

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *