ఎప్పుడైనా

ఎప్పుడైనా 

ఎప్పుడైనా….
ఎక్కడైనా….

ప్రజలపై పాలకుల….
ఎత్తుగడల ఉక్కుపాదం….

నష్టమైనా…. కష్టమైనా
కలసికట్టుగా కదలడమే….

సమరమైనా…. మరణమైనా
పోరుబాటన…. సాగిపోవడమే

-అంకుష్

Related Posts