ఎవరి కోసం

ఎవరి కోసం

ఎవరి కోసం

ఎవరి కోసం…
ఎవరికోసమెా ఎంతో చేసా..
ఏం లాభం?
అంతా బూడిదలో పోసిన..
పన్నీరే..
అందుకే..
ఇప్పుడు..
నా కోసం నేను బ్రతకడమే..
కష్టంగా ఉంది..
ఎవరి కోసం ఏం చేసినా..
నా కోసం నేను బ్రతకాలిప్పుడు..

-ఉమాదేవి ఎర్రం

నేను మారను Previous post నేను మారను
ఆడజన్మ Next post ఆడ జన్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close