ఎవరు బందీ

ఎవరు బందీ
దేనికి బందీ
పంజరం లో ఉన్న పక్షి సైతం
పంజరం తెరిచిన వేళ
రెక్కలొచ్చి ఎగిరిపోవు
నీవు మాత్రం పంజరం మూసి
మరీ బందీ అవుతున్నావు
ఆట పాటలలో గడపాల్సిన బాల్యం ను బందీ చేసేసావు
సాలెగూటి వలలో చిక్కి న
పురుగు సైతం బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేసెనేమో
నీవు మాత్రం ఏరి కోరి
సాలెగూటి లో చిక్కినావు
సెల్ లో బందీ అయినా ఓ చంటి
ఒక్కసారి సెల్ బందీఖానా బద్దలు కొట్టి రెక్కలు విప్పి బయట ప్రపంచపు సొబగులు అద్దుకో

రహంతుల్లా

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *