గాంధీ మార్గం

గాంధీ మార్గం

గాంధీ మార్గం…ఆత్మరక్షణ చేసుకునేందుకు
పోరాటం చేయవలసిందే.
మాన రక్షణకై ప్రజలంతా
యుద్ధం చేయవలసిందే.
ఒక చెంపపై కొడితే ఇంకో
చెంప చూపు అన్న గాంధీ మార్గం
కూడా హక్కుల కోసము
పోరాటం చేయమన్నారు.
స్త్రీలు తమ హక్కుల కోసం
తప్పక ఉద్యమించాల్సిందే.
తమ స్వీయ రక్షణకై అన్ని
విధాల ఉద్యమించాల్సిందే.
అహింసా మార్గంలోనే మన
స్వతంత్ర సాధన జరిగింది.
అదే మార్గంలో ఇప్పుడు
పోరాటం చేయవలసిందే.
కుదరనప్పుడు తప్పదు
ఇక ఆ దండప్రయోగం.

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *