గత జీవితం

గత జీవితం

కొందరికి గత జీవితం మిగిల్చిన గరళం.
ఇంకొందరికి రేపటికై గుండెల్లో మండే జ్వలనం.
మరికొందరికి పగతో రగిలే వెచ్చని రుధిరం.
మనిషికి చిరునవ్వుని దూరం చేసే తిమిరం.
మనసుకి ఆశ నిరాశల మధ్య సమరం.
– శివ.KKR

Related Posts

1 Comment

Comments are closed.