గతం

గతం
మనం చెప్పుకుంటే ఊరట పొందుతాం కాని
అనుభవించింది మాత్రం మనమే…

గతం
ఎప్పటికి మరుపురాని మరచిపోని సంఘటనలు గాథ.

గతం
గతాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి కానీ మాటి మాటికి గుర్తు తెచ్చుకోకూడదు..

గతం
గతం తాలూకూ జ్ఞాపకాలు మధురమైనవి కొన్ని అయితే, అవి గుర్తొచ్చినప్పుడు బాధ పెంచేవి కొన్ని…

గతం
ఆ గతంలో గడిచిపోయిన గతరోజులు గాథ.

– మళ్ళిఖార్జున్

Related Posts