గతం

గతం

జీవన తరంగాల సంతకం.
కాలం మిగిల్చిన జ్ఞాపకం
ప్రాయం పంచిన అనుభవం.
నీ నేటిని నడిపే ఇంధనం.
భవితను మలచే సాధనం.
– శివ.KKR
పంచాంగము 05.02.2022 Previous post పంచాంగము 05.02.2022
Next post గతం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *