గొప్ప లక్షణం

గొప్ప లక్షణం

వ్యక్తిత్వాలు వారి వారి తత్వాలకు విలువ ఇచ్చుకుంటే మనం ఏ వ్యక్తిని పట్టించుకోలేము.

మనపై చేడుగా ప్రస్తావన చేసిన మనపైన వాళ్ళ శ్రద్ధ కచ్చితంగా మీరన్నట్టు

అవమానించే ప్రయత్నలలో వాళ్ళొచ్చారంటే మన ప్రయత్నంలో మంచి విషయం ఉందని

మనమే సానుకూలంగా తీసుకుంటే వాళ్ళకే మనము ఒకరోజు గొప్పగా కనపడతాము

నాకు తెలిసి కవి ఉండాల్సిన గొప్ప లక్షణం కూడా ఇదే…..

– హరికృష్ణ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress