గులాబీ

ఆ గులాబీ రెక్కల పై ఉన్న
నీటి బిందువులు వర్షానివో
మంచువో, ఆమె ఎదలోతుల్లోని
మాయాని గాయానివో, ఏవో
అయినా ఆ గులాబీ అందంగానే ఉంది
ఆమె విరిసిన పెదాల పై నవ్వులా…

– భవ్య చారు

Related Posts