గుణపాఠాలు

గుణపాఠాలు

కొన్ని రాసుకున్న రాతల కంటే
నేర్చుకున్న అనుభవాలే జీవితానికి గుణపాఠాలు

– శివ శంకర్ నాయుడు

 

Related Posts