గుర్తులు

గుర్తులు

ఆశ మెరిస్తే
కన్నులు కదలినా
అందం అడుగేసుకుంటూ
ఎద సవ్వడి చేసినా
ఎదురుచూపు వెంటాడినా
ఏదో గుర్తు వస్తే
అది ఏదో అర్థమైతే
నిను చూసేక్షణం
నిలువుటద్దం అయితే
కాదా మరి ఆలస్యం
వెతుకుతున్న వేచి చూస్తున్న నీ కోసం.

– జి జయ

Related Posts