హక్కు

హక్కు

హక్కు

 

విద్య మన హక్కు
విద్య మన అధికారం
విద్య మన సంస్కారం
విద్య మన ధైర్యం
విద్య మన విజయం
రాసే ప్రతి అక్షరం ఒక ఆయుధం
విద్యను గెలుచుకోవడం అంటే నిన్ను నీ దేశాన్ని గెలుచుకోవడం అని తెలుసుకో మిత్రమా…

– భరద్వాజ్

 

నన్ను నడిపించే కల Previous post నన్ను నడిపించే కల
ప్రేమంటే Next post ప్రేమంటే..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close