హంగు

హంగు

హంగు

 

 

నేటి విద్య
అదో మిధ్య

కార్పొరేట్ హంగు
హైటెక్ సింగు

విలువలు ఎంతో
వికాసం ఎంతో

జ్ఞానం ఎంతో
సారం ఎంతో

– సైదాచారిమండోజు  

విద్య Previous post విద్య
చెలిమి కలిమి Next post చెలిమి కలిమి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close