జోక్

జోక్

జోక్ ( డ్రై ఫ్రూట్స్ )
*****

ఒకడు : డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ ఆరోగ్యానికి

మంచివంటారు. అవి

ఎట్లా తినాలి?

మరొకడు : ఎండపెట్టి.

 

-రమణబొమ్మకంటి

నమ్మకం Previous post నమ్మకం
వినాశకాలే విపరీత బుద్ది Next post వినాశకాలే విపరీత బుద్ది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close