జలపాతం

జలపాతం

జలపాతం

వయలు పండించే జలపాతం
రమణి ఆమని కల్పవృక్షం
వసివాడని మందహాసం
ఈ ధరణికి పులకరింపు సైతం
ఒకవైపు కైపు
మరువైపో రొయ్యల చెరువు
శృంగారం అనిపించింది
జలపాతం కొనవిందు
సూర్య ని అంతుకొనేలా
చంద్రుడు ముట్టుకునేలా
ప్రవహిస్తున్నది కొండపై నుండి
అది నయాగర జలపాతం
లేదా వెన్నెల జలపాతం
అని తలుచుకొని ప్రకృతి అమ్మ అమ్మకు ఈ దినం నమస్కారం

– యడ్ల శ్రీనివాసరావు

వెన్నెల జలపాతాలు Previous post వెన్నెల జలపాతాలు
అడక్కునే బతుకు Next post అడక్కునే బతుకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close