జన్మ జన్మల బంధమేమో

జన్మ జన్మల బంధమేమో

మా ఇద్దరిదీ జన్మ జన్మల బంధమేమో!
తనను విడిచి నేను నన్న విడిచి తను ఉండలేం తెలుసా??
మా పిల్లలు కూడా అడుగుతూ ఉంటారు..
ఉమాదేవి తనను కలిసావా? అని..
తిన్నాక కలిసావా? తినక ముందా? అంటారు మళ్లీ!
కలవక పోతే కలిపిస్తారు కూడా!

ఆ ఇద్దరూ నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా!
ఒకరిని తిన్నాక కలవాలి ఇంకొకరిని తినక ముందే
కలవాలి తప్పదు మరి.
ఆ ఇద్దరూ ఎవరా? అనే కదా మీ సందేహం..
అవేనండి నా ఆప్త మిత్రులు..
ఒకటేమో! షుగర్ టాబ్ లెట్ రెండేమో! మీరు గెస్ చేసే
ఉంటారు అదే !అదే! మీ గెస్ కరెక్టే!! బి పి టాబ్ లెట్!

ఈ వయసులో ఇంకేముంటాయండి? అవి కాక..
మీరు నవ్వుకుందామన్నారని హాస్యానికి రాసానంతే!!
బాగా లేకపోతే తిట్టుకోకండే! నవ్వొస్తే నవ్వుకోండి అంతే!!

– ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *