జీవి అంటే!

జీవి అంటే!

మంచితనమే ఊపిరై శ్వాసించి,
నీ దృష్టితో శాంతాన్ని వెదుకు,
వాక్కులో శుద్ధి వెలువరుచు,
నవ్వు ఆయుధం : సంహరించు పరుషం,
చెయ్యి అందించు అందరికీ,
చెయ్యి చాచకు ముందరికి,
నీ అడుగులు వెనుక వారికి ఆదర్శము, ,
ఆరాటము లేదు విరామముగ సాగు,
నీ బాటలో ముల్లుని తీసిన,
ఫల బీజము నాటిన సమానము,
నిన్ను అనుసరించిన నాకు అది ఆదర్శము,
మరియు రాజమార్గము,
ఇట్లుండిన నీవు సంఘజీవివి
లేకుండిన నీవు సంఘర్షణ జీవివి.

– వాసు

Previous post పంచాంగము 13.02.2022
Next post ఎవరు నీవు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *