జీవిత పయనం

జీవిత పయనం

గతాన్ని గుర్తేరిగి..
భవిష్యత్ పై భరోశ కలిగి..
వర్తమానం లో అడుగులు వేయాలి…

 

– కిరీటి పుత్ర రాంబాబు రామకూరి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress