జిహ్వ రుచి

జిహ్వ రుచి

 

అమ్మ అన్నము పెట్టెను కమ్మ గాను
నిమ్మ పిండెను కొంచెమునందు లోను
ఆవ కాయనే మరువకూ ఆకులోన
జిహ్వ రుచికి తాళగనే వహ్వ యనదె?

 

– సత్యసాయి బృందావనం

Related Posts