జీవితం

జీవితం

చూసి చూసి కండ్లు కాయలు కట్టడం లేదా?
ఎంతకాలమని ఎదురు చూస్తావ్?
రానివానికోసం! రాలేనివాడికోసం!!

ఒకవేళ ఇప్పుడు వాడు వచ్చినా
మళ్లీ మళ్లీ ఎంతకాలమని వస్తాడు
ఎంతకాలమని ఆదుకుంటాడు
గుండెలో గుప్పెడు ధైర్యాన్ని
నువ్వే చొప్పించి చూడు
శ్వాస విడిచే నిశ్శబ్ధంలో కూడా
తెగువ తన్నుకు వస్తుంది
మెదడును సానబెట్టే మూలసూత్రం
నీ నరనరాల్లో రక్తమును తాకుతాది

ఇప్పుడు
నీ ఎదురుగా ఉన్నది
నీ జీవితంలో సమస్య అయినా సరే
మానవ రూపంలో ఉన్న శత్రువైనా సరే
నిలబడి కలబడి పోరాడితేనే కదా
నీ శక్తి ఏంటో నీకు తెలిసేది
ఆత్మవిశ్వాసపు అంచుల మీద
నిన్ను వెలిగించుకునే సమయమిది
కాలాన్ని ఎదిరించే తొలి ప్రయత్నమిది
ఎండిన మనసుపై వడగాలులు మసలే
కొత్త గళానికి పదమై పుట్టే ధ్యేయమిది

ఇంతకాలం
పిల్లి పిల్లలతో కలబడింది చాలు
ఇక పులులతో పోరాటం చెయ్
బ్రతికితే, వీరుడివి అవుతావ్
మరణిస్తే, వీరమరణం పొందుతావ్

ఈ పోరాటంలో గెలుపు, ఓటములు ఉండవ్
ఉన్నదల్లా జీవితం మాత్రమే
నీ జీవితం మాత్రమే

 

-విశ్వనరుడు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *