జీవితమంటే

జీవితమంటే..

జీవితమంటే..?

 

*జీవితమంటే జీవితంతో రమించడం

జీవితమంటే జీవితంతో శోధించడం

జీవితమంటే జీవితంతో రాసానుభూతి చెందడం

జీవితమంటే జీవితాన్ని కళాత్మకంగా  చూడటం

జీవితమంటే జీవితంతో పోరాడటం

జీవితమంటే జీవితంతో అన్వేషణ సాగించడం

జీవితమంటే జీవితంతో తనువు చాలించడం..!!

 

-సైదాచారి మండోజు

అశాంతి Previous post అశాంతి
కనపడుట లేదు Next post కనపడుట లేదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close