జోక్ – అరేంజ్డ్ లవ్ మ్యారేజ్

జోక్ – అరేంజ్డ్ లవ్ మ్యారేజ్

 

రాము : నీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజా!లవ్ మారేజా!

సోము : నీది

రాము : ఆరేంజిడే

సోము : నాది ఆరేంజిడ్ లవ్ మ్యారేజ్

రాము :🙄

– రమణ బొమ్మకంటి 

Related Posts