జోక్ – జ్ఞానోదయం

జోక్ – జ్ఞానోదయం

గురువు: ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయిందా?
శిష్యులు: ఇది ఉదయం కాదు గురూగారు!
                 సాయింత్రం గురూగారు!
– రమణ బొమ్మకంటి 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress