జోక్ – మతి మరపు

జోక్ – మతి మరపు

భర్త : నీ మతి మరపుతో ఛస్తున్నా!

నా బుర్ర తింటున్నావు.

భార్య : మతిమరపు బుర్ర తింటే మతి

మరపు రాకేం చేస్తుంది మరి!

 

– రమణ బొమ్మకంటి

Related Posts