జోక్

వడ్లగింజలో బియ్యపుగింజ 2వ భాగం

(మర్నాడు)

భర్త : ఈవేళ చాలా ప్రశాంతంగా వుంది.

భార్య: నాకు కూడా చాలా ప్రశాంతంగా వుంది.

భర్త : ఏమోయ్! కాఫీ తీసుకురావోయ్!

మరి భార్య కాఫీ యిస్తూ,

భార్య: అడవి మృగాలేక్కడైనా కాఫీ తాగుతాయా!

భర్త :అడవి మనుషు లిస్తే తాగుతాయ్!

భార్య : హహహ! 

భర్త : హాహాహా!

– రమణ బొమ్మకంటి 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *