కాకెత్తుకుపోయింది

కాకెత్తుకుపోయింది

మా చిన్నా కాలాన్ని
ఆ కాకెత్తుకుపోయింది.
ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడుతూ,
వీడియోలను చూస్తూ
కాలం గడిపేవాడు చిన్నా.
బయటకు వెళ్లి ఆడుకో
అని అందరూ చెప్పినా
ఇంట్లోనే ఉండేవాడు.
తనకు తాను బందీని
చేసేసుకున్నాడు చిన్నా.
చదువేమో సంతకెళ్ళె.
మార్కులేమే సున్నాలొచ్చె.
తండ్రి దుఃఖాన్ని తీర్చేదెవరు.
మా చిన్నా కాలాన్ని ఆ
కాకెత్తుకుపోయింది మరి
పోయిన కాలం మళ్ళీ రాదు.
చదవకపోతే ఫలితం లేదు. ఆన్లైన్ ఆటలు ఆడిన చిన్నా కాలానికి రెక్కలొచ్చాయి.
కాలం మాయమైపోయింది.
మా చిన్నా బావురుమన్నాడు.

– వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *