కావాలీ

కావాలీ

మతోన్మాదమెంత
మొరిగినా
రవ్వంత బెదరని
చూపులు
కావాలీ లోకానికి

నిషేధాజ్ఞలెంత
నీల్గినా
నిన్నుగా నిలబెట్టే
నినాదమే
కావాలీ జగానికి

విద్వేషమెంత
రెచ్చినా
భిన్న సంస్కృతుల
ప్రేమించే రాజ్యాంగమే
కావాలీ దేశానికి

– అమృతరాజ్

Related Posts